Obchodní podmínky

§1 Předběžná ustanovení

1. Internetový obchod koaloshop.com dostupný na internetové adrese https://koaloshop.com/ je provozován společností DROPLEAD SP Z O O, NIP 5783119279, REGON 363515243, VAT NUMBER: CZ685285326 ul. 1 Maja 54, 82-300 Elbląg, Poland.
2. Tato pravidla jsou určena Spotřebitelům a stanoví pravidla a způsob uzavírání se spotřebitelem smlouvy o prodeji na dálku prostřednictvím Obchodu.

§2 Definice

1. Spotřebitel – fyzická osoba, která uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci obchodu, jejíž předmět
přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.
2. Prodejce – DROPLEAD SP Z O O, NIP 5783119279, REGON 363515243, VAT NUMBER: CZ685285326 ul. 1 Maja 54, 82-300 Elbląg, Poland.
3. Zákazník – každý subjekt, který nakupuje prostřednictvím obchodu.
4. Podnikatel – fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotka, která není právnickou osobou, které zvláštní právní předpis přiznává způsobilost k právním úkonům a která provádí na vlastní účet obchodní činnost, využívající obchod.

5. Obchod – internetový obchod provozovaný prodávajícím na internetové adrese https://koaloshop.com/
6. Smlouva uzavřená na dálku – smlouva uzavřená se Zákazníkem v rámci organizovaného systému uzavírání smluv na dálku (v rámci Obchodu), bez současné fyzické přítomnosti stran, s výhradním využitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku až do uzavření smlouvy včetně.
7. Pravidla – tato pravidla Obchodu.
8. Objednávka – prohlášení zákazníka o záměru učiněné pomocí objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření smlouvy o prodeji produktu nebo produktů s prodávajícím.
9. Objednávkový formulář – interaktivní formulář dostupný v obchodě, který umožňuje zadávání objednávky, zejména přidáním produktů do košíku a upřesněním podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.
10. Košík – prvek softwaru obchodu, ve kterém jsou viditelné produkty vybrané Zákazníkem ke koupi, a je zde také možné určit a upravit údaje o objednávce, zejména množství produktů.
11. Produkt – věcný předmět / služba dostupná v Obchodě, která je předmětem kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
12. Prodejní smlouva – smlouva o prodeji produktu uzavíraná nebo uzavřená mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Prodejní smlouvou se rovněž rozumí – v závislosti na vlastnostech produktu – smlouva o poskytování služeb a smlouva o díle.

§3 Kontakt s obchodem

 1.  Adresa prodejce: ul. 1 Maja 54, 82-300 Elbląg, Poland.
 2.  E-mailová adresa prodejce: cz@koaloshop.com
 3. Zákazník může s prodávajícím komunikovat pomocí adres uvedených v tomto odstavci.

§4 Obecné informace

 1. Prodávající nejširším možném rozsahu povoleném zákonem neodpovídá za žádné přerušení,
  včetně přerušení fungování obchodu, způsobené vyšší mocí, neoprávněnými kroky třetích osob
  nebo nekompatibilitou internetového obchodu s technickou infrastrukturou zákazníka.
 2. Prohlížení sortimentu obchodu nevyžaduje vytvoření účtu. Zadávání objednávek na Produkty ze
  sortimentu Obchodu je možné buď po vytvoření Účtu v souladu s ustanovením § 6 Pravidel nebo
  poskytnutím nezbytných osobních a adresních údajů umožňujících realizaci Objednávky bez
  vytvoření Účtu.
 3. Ceny uvedené v obchodě jsou uvedeny v polských zlotých a jsou to hrubé ceny (včetně DPH).

§5 Plnění kupní smlouvy

  1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází poté, co zákazník zadá
   objednávku pomocí objednávkového formuláře v internetovém obchodě.
  2. Po zadání Objednávky Prodávající okamžitě potvrdí její přijetí a zároveň přijme Objednávku k
   realizaci. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k realizaci se uskuteční zasláním Zákazníkovi
   příslušného e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka poskytnutou při zadávání Objednávky, která
   obsahuje alespoň prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí k realizaci a
   potvrzení uzavření kupní smlouvy. Jakmile zákazník obdrží výše uvedený e-mail, znamená to, že je
   mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřena kupní smlouva.
  3. Pokud si zákazník zvolí platbu bankovním převodem nebo elektronickou platbou, je povinen
   provést platbu do 3 kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy – v opačném případě bude
   objednávka zrušena.
  4. Při objednávce produktů s různými dodacími lhůtami je dodacím termínem nejdelší datum.
   Termín dodání produktu zákazníkovi se počítá ode dne připsání platby na bankovní účet
   prodávajícího.
  5. Dodání produktu probíhá pouze v České Republice. Zásilky jsou zasílány z Bratislavy, Slovensko.

§6 Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy do 100 dnů bez udání důvodu.
 2. Lhůta uvedená v odst. 1 začíná běžet dodáním produktu spotřebiteli nebo jím určené osobě jiné
  než dopravce.
 3. V případě smlouvy, která se týká více produktů dodávaných samostatně, v dávkách nebo částech,
  běží lhůta uvedená v odstavci 1 od momentu dodání poslední položky, šarže nebo části.
 4. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit předložením prohlášení o odstoupení od smlouvy
  prodávajícímu. Pro splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, aby spotřebitel zaslal
  prohlášení před uplynutím této lhůty.
 5. Prohlášení lze zaslat klasickou poštou nebo elektronicky zasláním prohlášení na e-mailovou
  adresu prodávajícího.
 6. Pokud spotřebitel zasílá prohlášení elektronickou cestou, prodávající neprodleně zašle
  spotřebiteli potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu
  uvedenou spotřebitelem.
 7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
  a. ve které je předmětem prodeje položka nevyráběná sériově, vyrobená podle specifikací
  spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,
  b. ve které je předmětem prodeje zásilka dodaná v zapečetěném obalu, který po otevření
  obalu nelze z důvodů ochrany zdraví nebo hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal
  otevřen po dodání,
  c. o poskytování služeb, pokud prodávající plně vykonal službu s výslovným souhlasem
  spotřebitele, který byl před zahájením služby informován, že po provedení služby
  prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy,
  d. ve které jsou předmětem prodeje věci, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze
  neoddělitelně spojeny s jinými věcmi,
 8. Pokud vzhledem k povaze Produktu nemůže být tento vrácen běžnou poštou, budou takové
  informace, jak rovněž informace o nákladech na vrácení Produktu, uvedeny v popisu Produktu v
  Obchodě.
 9. Právo na odstoupení od smlouvy na dálku nevzniká Spotřebitel v souvislosti se smlouvou:
  a. V případě odstoupení od smlouvy na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.
  b. V případě odstoupení od smlouvy prodávající neprodleně vrátí spotřebiteli, nejpozději do 14 dnů
  ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které uskutečnil,
  včetně nákladů na dodání věci, s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z výběru spotřebitele
  jiného způsobu doručení než nejlevnější způsob doručení nabízený prodávajícím.
  c. Prodávající vrátí platbu pomocí stejných platebních metod, jaké použil spotřebitel v původní
  transakci, ledaže by spotřebitel výslovně souhlasil s jiným řešením, které pro něj nebude
  představovat žádné dodatečné náklady.
  d. Prodávající může zadržet vrácení peněz až do obdržení produktu zpět nebo do doby, než mu bude
  předložen důkaz o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.
  e. Spotřebitel by měl vrátit produkt na adresu prodávajícího uvedenou v těchto pravidlech okamžitě,
  nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy informoval prodávajícího o odstoupení od smlouvy. Lhůta
  bude dodržena, pokud spotřebitel zašle produkt zpět do 14 dnů.
  f. Spotřebitel hradí přímé náklady na vrácení Produktu, včetně nákladů na vrácení Produktu, pokud
  by vzhledem k jeho povaze nemohl být Produkt vrácen běžnou poštou.
  g. Spotřebitel je odpovědný pouze za snížení hodnoty Produktu, jenž je výsledkem jeho použití jiným
  způsobem, než bylo nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování Produktu.

§7 Reklamace a záruka

 1. Prodejní smlouva se vztahuje na nové Produkty.
 2. V případě závady na zboží zakoupeném od prodávajícího má zákazník právo podat reklamaci na
  základě ustanovení o záruce v občanském zákoníku. Pokud je zákazník podnikatelem, vylučují
  strany odpovědnost vyplývající ze záruky.
 3. Reklamace by měla být podána písemně nebo e-mailem na adresy prodávajícího uvedené v
  tomto řádu.
 4. Doporučuje se, aby stížnost obsahovala stručný popis vady, okolnosti (včetně data) jejího
  výskytu, údaje o zákazníkovi, který podal reklamaci, a žádost zákazníka v souvislosti s vadou
  zboží.
 5. Prodávající na žádost o reklamaci odpoví okamžitě, nejpozději do 14 dnů.
 6. Pokud byla na produkt poskytnuta záruka, budou informace o něm a jeho obsahu zahrnuty do
  popisu produktu v obchodě.

§8 Osobní údaje v internetovém obchodě

 1. Správcem osobních údajů zákazníků shromážděných prostřednictvím internetového obchodu je
  prodávající.
 2. Osobní údaje zákazníků shromážděné správcem prostřednictvím internetového obchodu jsou
  shromažďovány za účelem realizace kupní smlouvy, a pokud zákazník souhlasí – také pro
  marketingové účely.
 3. Příjemci osobních údajů zákazníků internetového obchodu mohou být:
  a. V případě zákazníka, který zvolí v internetovém obchodě jako metodu doručení poštu
  nebo kurýrní službu, poskytne správce shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému
  dopravci nebo agentovi realizujícímu přepravu na žádost správce.
  b. V případě zákazníka, který využívá v internetovém obchodě metody elektronických
  plateb nebo platební kartu, poskytne správce shromážděné osobní údaje zákazníka
  vybrané osobě provozující výše uvedené platby v internetovém obchodě.
 4. Zákazník má právo přístupu ke svým údajům a jejich opravě.
 5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů uvedených v
  předpisech nezbytných k uzavření kupní smlouvy má za následek nemožnost tuto smlouvu
  uzavřít.
 6. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zásadami stanovenými ve Obecném nařízení
  Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů (GDPR). Podrobné informace o zpracování
  údajů podle zásad ochrany osobních údajů.

§9 Závěrečná ustanovení

 1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se uzavírají v češtině.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu pravidel z důležitých důvodů, tj. změn zákona, změn způsobů
  platby a doručení – v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují realizaci ustanovení těchto pravidel.
  Prodávající bude informovat zákazníka o každé změně nejméně 7 dní předem.
 3. Ve věcech, na které se nevztahují tato pravidla, se použijí obecně platná ustanovení polského práva,
  zejména: občanský zákoník; Zákon o poskytování elektronických služeb; Zákon o právech
  spotřebitele, zákon o ochraně osobních údajů.
 4. Zákazník má právo využít mimosoudní způsoby vyřizování reklamací a svých práv. Za tímto účelem
  může podat stížnost prostřednictvím online platformy EU pro online řešení sporů, která je k dispozici
  na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.